آلا

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد تا دلبرم او باشددل بر دگری ننهم تا غمخورم او باشد غمخوار نخواهم شد.

بهمن 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست